Články k tématu komunitní knihovna a sociální inovace

Rádi bychom vás upozornili na dva články, které se zabývají komunitní knihovnou a sociálními inovacemi.

K pojmu komunitní knihovna : hledání smyslu a uplatnění

  • recenzovaný článek

Ačkoli je komunitní knihovna pojmem zmiňovaným i ve strategických dokumentech českého knihovnictví, dosud mu u nás nebyla věnována systematická pozornost, zvláště v návaznosti na výsledky výzkumů komunit. V následujícím koncepčním článku se autoři věnují vymezení pojmu komunita, přehledu významných zjištění na poli komunitních studií, stanovují základní hranice a orientaci komunitní knihovny z těchto zkoumání vyplývající. Následuje popis souvisejícího fenoménu sociál-ních inovací, v němž autoři spatřují rozvojový potenciál pro koncept komunitní knihovny. Na základě analýzy relevantní odborné literatury je v závěru navržen model konceptuálního rámce, který představuje průnik konceptu komunitní knihovny, komunity a perspektivy sociálních inovací. Studie upozorňuje na potřebu designu služeb komunitních knihoven pro marginalizované a nespravované komunity, včetně neuživatelů knihoven, a na význam sociálních inovací pro adekvátní uspokojování jejich potřeb. Hlavní přínos příspěvku spočívá v klasifikaci druhů komunit a představení rámcového modelu sociálních inovací v adekvátně pojatých komunitních službách.

LORENZ, Michal a Eva VÍCHOVÁ. K pojmu komunitní knihovna: hledání smyslu a uplatnění. Knihovna: knihovnická revue, 29(1), 27–53, ISSN 1801-3252. Dostupné z WWW: <https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/dokumenty/2018-1/lorenz.pdf>


Tři role knihovny, myslíme-li na sociální inovace

Článek představuje tři základní vrstvy sociální inovace relevantní pro knihovny, jak je vnímáme v projektu: (1) Knihovna jako ten, kdo sociální problém − v rámci svých možností − řeší, (2) Knihovna jako ten, kdo propojuje, (3) Knihovna jako ten, kdo kultivuje. Pokouší se tak zachytit spektrum rolí, které si knihovna může osvojovat.

VÍCHOVÁ, Eva. Tři role knihovny, myslíme-li na sociální inovace . Duha [online]. 2018, roč. 32, č. 4 [cit. 2019-04-09]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/tri-role-knihovny-myslime-li-na-socialni-inovace>. ISSN 1804-4255.