Design služeb a sociální inovace jako budoucí role komunitních knihoven a knihovníků: anotovaná rešerše (studentská sekce)

Text vznikl jako seminární práce v rámci Kabinetu informačních studií a knihovnictví v Brně. Esej, navazující na anotovanou rešerši, si můžete přečíst v dalším blogovém příspěvku.

[1] CULÉN, Alma Leora, Jan DELONG, Andrea Alessandro GASPARINI, Roman NOVOTNÝ, Pavla MINAŘÍKOVÁ a Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, 2016. Knihovníci
jako designéři: případové studie o zlepšování služeb v knihovnách. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-8358-5.

Tato kniha pojednává o návrhu a implementaci designového myšlení a návrhu služeb v českých a norských knihovnách. Zabývá se příklady využívání výzkumných a designových
metod ke zkvalitnění studijního prostoru v Ústřední knihovně Filozofické fakulty MU, návrhu webových stránek knihovny ČVUT a návrhem portálu Knihovny.cz. V posledních kapitolách se zabývá výhodami a nevýhodami karetních metodik v designovém procesu.

[2] LORENZ, Michal a Eva VÍCHOVÁ, 2018. K pojmu komunitní knihovna: hledání smyslu a uplatnění. Knihovna [online]. 29(1), 27-53 [cit. 2019-01-12]. ISSN 1801-3252.

Autoři v dokumentu upozorňují na skutečnost, že pojmu komunitní knihovna není v česky psaných dokumentech věnována dostatečná pozornost. Z toho důvodu vysvětlují zejména takové pojmy jako jsou komunita, komunitní knihovna, sociální inovace. Autoři objasňují jednotlivé typy a druhy komunit a připomínají potřebu designu služeb komunitních knihoven. V závěru dokumentu je navržen model konceptuálního rámce, který představuje průnik konceptu komunitní knihovny, komunity a perspektivy sociálních inovací.

[3] de MOOR, A. & R. van den ASSEM, 2013. Public Libraries as Social Innovation Catalysts. In Proc. of the 10th Prato CIRN Conference: „Nexus, Confluence, and
Difference: Community Archives meets Community Informatics“. Prato, Italy, Oct 28–30 2013.

Dokument shrnuje současný stav existenční krize knihoven v ČR a navrhuje jako řešení sociální inovace. Dále se autor v dokumentu zabývá modelováním sociálních inovací a nastiňuje několik metod a modelů, které je možné využít. Díky aplikaci těchto metod je v závěru dokumentu použita redefinice rolí a funkcí veřejných knihoven.

[4] ČÁP, Petr, Milan HRUBEŠ a Tomáš PROTIVÍNSKÝ, 2015. Komunitní činnost veřejných knihoven v procesech integrace sociálně znevýhodněných osob: výzkumná
zpráva [online]. [cit. 2019-01-13]. Dostupné z: www.obcanskevzdelavani.cz/download/759/zprava%5Fsazba%5FLfdot1pdf

Dokument se zabývá problematikou posilování významu komunitní funkce knihoven a procesem integrace sociálně znevýhodněných osob. Výzkum je rozdělen na kvantitativní a kvalitativní část přičemž je primárně diskutován potenciál rozvoje činnosti knihoven dle jednotlivých skupin ohrožených sociálním vyloučením .

[5] Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 [online], [cit. 2019-01-13]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/koncepce/koncepce_k_vystaveni.pdf

V dokumentu je výstižně popsáno postavení postavení knihoven v informační společnosti, dále je provedena detailní SWOT analýza současného stavu systému knihoven
České republiky. Návrhová část je věnována praktickým řešením a vizím o jejich uskutečnění do roku 2020, přičemž je na knihovny nahlíženo z několika pohledů. Je popsána současná situace a jsou navržena možná řešení. V závěru práce je hodnocena realizace plnění těchto navrhovaných řešení.

[6] ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, ed., 2016. Designové myšlení pro knihovny: příručka pro knihovny zaměřené na uživatele. Brno: IDEO. ISBN 978–80–88123–11–8.

Jedná se praktickou příručku od IDEO, která je určena primárně knihovnám. Lze se z ní však inspirovat i v komerční sféře, protože pojednává o tom, jak se vypořádat s měnícími se potřebami svých uživatelů. Kniha je rozdělena do tří částí, jako první je příručka designového myšlení pro knihovny. Druhá část je pracovní sešit s aktivitami na procvičování. A v poslední, třetí části, se jedná o průvodce designového myšlení během jediného dne, kdy je třeba se vypořádat s designovou výzvou.

[7] CAULIER-GRICE, Julie, Geoff MULGAN a Robin MURRAY, 2010. The Open Book of Social Innovation: Ways to Design, Develop and Grow Social Innovation [online]. [cit.
2019-01-13]. Dostupné z: http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf

Kniha je souborem metod a lekcí v oblasti sociálních inovací. Popisuje stovky metod a nástrojů pro inovace, které se používají po celém světě. V knize je upozorňováno na fakt
prudkého rozvoje této oblasti. V knize jsou popsány procesy sociálních inovací stejně tak i propojování lidských zdrojů a nápadů a v neposlední řadě i způsoby, jakými je možné
sociální inovace podporovat.

[8] BORECKÝ, Pavel, Šárka HASTRMANOVÁ, Monika HÖKLOVÁ, Olga SHIROBOKOVA, Ivana SLÁDKOVÁ a Dalibor TOMKO, Sociální inovace pro zvídavé,
odvážné a tvořivé: Každý z nás může začít psát lepší příběh [online]. [cit. 2019-01-13]. Dostupné z: https://www.esfcr.cz/file/9362/

Autoři knihy se ve své knize zabývají sociálními inovacemi z různých aspektů. Vysvětlují, co to vlastně sociální inovace je a nabízí inspiraci u průkopníků těchto řešení.
Kniha čtenáře provází jednotlivými fázemi sociálních inovací a radí mu, jak inovaci vymyslet a také jak své nápady dále rozvíjet. Zároveň však upozorňuje na to, jaká mohou vzniknout rizika a že je důležité se na ně připravit. V neposlední řadě autoři radí, jak inovace vyhodnocovat.

[9] TEPSIE, 2014. Social Innovation Theory and Research: A guide for researchers [online]. [cit. 2019-01-13]. Dostupné z: https://iupe.files.wordpress.com/2015/11/tepsie-research_report_final_web.pdf

Report je součástí výzkumného projektu financovaného z Evropské unie. V tomto reportu jsou zkoumány zdroje sociálních inovací stejně tak jako jejich struktury, ale i bariéry, které mohou při realizaci sociálních inovací vznikat. Cílem tohoto reportu je zjistit, jakým způsobem je možné sociální inovace měřit, jak do této oblasti zapojit co nejúčelněji občany a jakým způsobem využívat online sítě, aby bylo dosaženo co nejefektivnějších výsledků.

[10] MOULAERT, Frank, Abid MEHMOOD, Diana MACCALLUM a Bernhard LEUBOLT, ed., 2017. Social Innovation as a Trigger for Transformations: The Role of Research [online]. Brussel: Publications Office of the European Union [cit.2019-01-13]. ISBN 978-92-79-68440-1. Dostupné z: https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/social_innovation_trigger_for_transformations.pdf

Dokument vysvětluje sociální inovace jako koncept, který má v praxi obrovský společensko-politický transformační potenciál. V dokumentu je mimo jiné nastíněn i pohled z historické perspektivy na sociální inovace. Dále se autoři v textu věnují různým přístupům a metodikám při výzkumu sociálních inovací. V neposlední řadě je zmíněna úloha sociálních inovací na kolektivních akcích a ve veřejném pořádku.

[11] BOELMAN, Victoria a Charlotte HEALES, ed., 2015. Social Innovation Strategies: Regional Report[online]. [cit. 2019-01-13]. Dostupné z:
https://www.si-drive.eu/wp-content/uploads/2018/03/D3.6-SI-DRIVE-Global-Region-Report-2015.pdf

Dokument se zabývá odlišnými úhly pohledu na sociální inovace. Autoři upozorňují na to, že je důležité brát v potaz region, ve kterém má sociální inovace probíhat, neboť každý
region má svá specifika. Každá kapitola je věnována jednomu regionu a odpovídá na řadu otázek týkajících se potřeb a příležitostí dané oblasti, jaká jsou v jednotlivých oblastech
omezení a jaké odlišné strategie v regionech existují.

[12] EMEZIE, Nkeiru, A., 2018. Stepping Up the Ladder to Meet User Needs: Innovative Library Services and Practices in a Nigerian University. [online]. 1767. University of
Nebraska – Lincoln: Library Philosophy and Practice [cit. 2019-01-13]. Dostupné z: https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1767

Článek zkoumá různé inovativní služby a praktiky v knihovně na nigerijské technické univerzitě. Jako nástroj sběru dat byl použit dotazník, díky jehož vyhodnocení došli autoři k
zajímavým závěrům. Autoři poukazují na skutečnost, že je důležité hledání nových zdrojů, přístupů a snažit se tak vytvářet nové služby.

[13] MUTHU, M., P. RAMESHBABU a C. BASKARAN, 2015. Rethinking of Innovative LIS Services for Libraries in Digital Era [online]. (02) [cit. 2019-01-13]. ISSN 2394-2479. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/324537236

V textu je rozebíráno obnovení inovativních služeb pro knihovny v současné takzvanédigitální éře. Autoři v textu čtenáři radí, aby využíval obrovskou rozmanitost informačních a
komunikačních technologií pro vyhledávání, organizaci, analýzu a hodnocení informací. Současně je upozorňováno na skutečnost, že pokud knihovníci nepřijmou nové technologie a nezačnou je patřičně využívat, budou muset čelit postupnému rozkladu knihoven.

[14] IFLA Trend Report 2018 Update [online], 2018. [cit. 2019-01-13]. Dostupné z: https://trends.ifla.org/files/trends/assets/documents/ifla_trend_report_2018.pdf

Tato zpráva je výsledkem dialogu mezi knihovnami a nezávislými odborníky z mnoha oborů. Díky různým úhlům perspektiv a zkušeností poskytuje možnost prozkoumat a diskutovat o vznikajících trendech, které se formují v prostředí, ve kterém knihovny pracují. Cílem zprávy není předpovídat budoucnost sociálních inovací, ale spíše zkoumání
skutečností, které ji ovlivní. Tím pádem tak knihovny co nejlépe připravit na to, co přijde, aby mohly nejen přežít, ale i prospívat.